Hangzhou Ginkgo House, Qiantang · China
Palissandro Bronzo e Bluette

\